NP Bjeshkët e Nemuna (Kosovo)

Prokletije na Kosovu se protežu pravcem sjever-jug dužine 50 km i širine 26 km. Na kosovskoj strani izdižu se prema kraju ravnice (500-600 m) i dosežu nadmorsku visinu od preko 2000 m, sa dubokim riječnim dolinama Lumbardhi i Erenik i na južnoj granici sa rijekom Drin. 

Planinski masiv Prokletija sastavljen je od tri dijela:

Sjeverni dio čine planine smještene na sjeveru i sjeveroistoku Bistrice (Lumbardh) iz Peći, koje počinju od Mali i Thatë iznad doline Dukagjini i Mokne. Od Mokne, ovaj planinski lanac skreće na jugozapad i ide do Maja e Re (1812 m), a odavde se proteže na zapad i nastavlja kroz Maja Shiqimi (2155 m) do Zleba s vrhom Rusolie (2381m). Ovoj skupini planina, dalje na zapad, pripadaju i Shtedimi (2272 m), Hajla (2400 m), Mali Shishka, s vrhom Maja e Hasanit (1871 m), Mali i Begut s vrhom Velekut (2015 m) i Pokleni (1376 m) .

Središnji dio čine planine između Lumbardhi, Koprivnik sa Majen Çvrlen (2460 m), planine Strellc s vrhom Strellc (2377 m), Qafa e Nekut, i Mylishevci. Dalje prema zapadu, ovaj dio pripada planinama Lumbardh s vrhom Guri i Kuq (2522 m), Malet Nexhinat (2341 m) i Plaku (2426 m).

Južni dio leži jugozapadno od Bistrice u Dečanu i sastoji se od planina Deçan, Vokshi (1641 m), planina Junik s vrhom Rrasa e Zogu (2296 m), Gjeravice (2656 m), Bogiçevice (2103 m) Maja e Ropës (2505 m), Maja e Qenit (2406 m), i Marjashi (2530 m).

Nacionalni park Bjeshkët e Nemuna karakteriše prisutnost 1000 vrsta reliktnih, endemoreličnih i endemskih autohtonih biljaka Balkana i Europe, isključujući mahovine, lišajeve i gljive. Unutar alpskih i subalpskih područja prisutne su 33 endemske vrste, 6 subendemijskih, 128 endemskih vrsta Balkana, koje imaju naučnu, ekonomsku i medicinsku vrijednost. Na teritoriji Kosova zabilježeno je ukupno 26 endemskih vrsta od kojih je se unutar parka može naći čak 11. Endemskih vrsta Balkana ima 18. Na osnovu Crvene knjige vaskularne flore Republike Kosovo, 126 vrsta je ugroženo, a 6 vrsta je na Crvenoj listi UNESCO-a – Njujork, 1991. godine.

Kada je riječ o bogatstvu flore Nacionalni park Prokletije karakteriše bogata fauna s endemskim vrstama i relikvijama. Sastoji se od: 8 vrsta riba, 13 vrste vodozemaca, 10 vrsta gmizavaca, 148 vrsta ptica, 37 vrsta sisara, kao i 129 vrsta leptira samo iz reda Lepidoptera. Do danas je primijećeno 148 vrsta ptica, ali smatra se da postoji preko 200 vrsta od međunarodnog značaja i zbog toga su Prokletije identifikovane na međunarodnom popisu Značajnih područja za ptice (IBA). 

Jezero Gjeravica

Jezero Geravica nalazi se na vrhu Gjeravice na oko 2200 m. Ima oblik zuba i izvor je rijeke Erenik koja se spušta u ravnicu Dukagjini na zapadu Kosova. Jezero je poznato po daždevnjacima koji se hrane insektima koji lete iznad površine jezerske vode sa maksimalnom dubinom od 3,8 metara i površine oko 2 hektara.

Menu